Zmiany w Ustawie o systemie Oświaty

Najważniejsze zmiany dotyczą:

  1. obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,
  2. prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
  3. obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,
  4. prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,

 

Wychowanie przedszkolne


Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie.

Wszystkie dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września 2017 r., także dzieci 3-letnie.

Zasadniczym celem ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw jest przywrócenie wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego, wynoszącego 7 lat. Obecnie obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Uchwalona ustawa obniża ten wiek, wracając do poprzednio obowiązującej regulacji. Tym samym obowiązek szkolny rozpoczynać się będzie z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej będzie mogło jednak rozpocząć również dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły przyjmie je do szkoły, jeżeli spełnia ono jeden z poniższych warunków:

  1. korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo
  2. uzyskało opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Jeżeli chodzi o dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ustawa zmieniająca zachowała możliwość dwukrotnego odroczenia im obowiązku szkolnego. A zatem rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko mające ww. orzeczenie będzie mogło być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (obecnie jest to 8 lat). W takim przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne. Odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego następować będzie na wniosek rodziców złożony dyrektorowi szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko. Do wniosku dołączane będzie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika potrzeba takiego odroczenia. Opinie, tak jak dotychczas, będą mogły być wydawane zarówno przez poradnie publiczne jak i niepubliczne, spełniające określone ustawą warunki.

Pozostałe ze zmian wprowadzonych ustawą zmieniającą dotyczą:

  1. przywrócenia objęcia obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego     6-latków (obecnie obowiązek ten dotyczy dzieci 5-letnich). Powyższe stanowi konsekwencję przywrócenia obowiązku szkolnego 7-latków. Jednocześnie zachowane zostanie prawo dziecka w wieku od 3 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego;
  2. przesunięcia terminu przekształcenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola – z dnia 1 września 2016 r. na dzień 1 września 2019 r.;
  3. przesunięcia terminu wprowadzenia nowych przepisów dotyczących ramowych statutów publicznych przedszkoli, szkół i placówek – z dnia 1 września 2016 r. na dzień 1 września 2019 r.;

Kontakt

Przedszkole Nr 403 w Warszawie

Góralska 1
01-112 Warszawa

tel: 22 837 17 05
e-mail: p403@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.